Home Insights Ordlista för automation och digitalisering

Ordlista för automation och digitalisering

Det kan vara svårt att känna till alla begrepp och förkortningar inom automation och digitalisering. I den här artikeln har vi skapat en ordlista för att ge en enkel översikt.


AI

Artificial Intelligence. AI eller artificiell intelligens är benämningen på datorsystem som klarar av att utföra uppgifter som tidigare krävde mänsklig intelligens. Inom automation används AI ofta i samband med Machine Learning, som använder algoritmer för att lättare hitta mönster i stora datamängder.

API

Application Programming Interface. API är ett programmeringsgränssnitt som används för att utbyta data mellan två olika applikationer. Denna integration gör att du kan använda enkla, användarvänliga applikationer för att göra ändringar, köra processer eller bearbeta data i ett större sammanhang, till exempel en databas.

Audit Trail

Audit Trail, eller revisionsspår, anger registreringen av alla händelser och procedurer ner till detaljnivå. Med Audit Trail kommer du att ha möjlighet att gå tillbaka och se förändringar och andra händelser i kronologisk ordning. När du arbetar med data innebär det att du kan se den logiska vägen som kopplar ihop händelseförloppet.

BI

Business Intelligence. BI kombinerar affärsregler, affärsanalys och visualisering för att göra det lättare för företag att ta beslut och göra förändringar baserat på data. I praktiken innebär det att företag kan använda data för att öka effektiviteten och snabbt anpassa sig till förändringar på marknaden.

Big Data

Big Data är stora, komplexa datamängder som är svåra att analysera med vanliga databearbetningsverktyg. När vi pratar om Big Data pratar vi också ofta om ny teknik som gör det möjligt att analysera dessa stora, komplexa datamängder snabbare och mer exakt.

Cloud Computing

Cloud Computing, eller bara Cloud, betecknar tillhandahållandet av datatjänster såsom servrar, databaser, nätverk och programvara över Internet. Lösningen är ofta kostnadsbesparande eftersom du inte behöver fysisk utrustning. Dessutom ger nätverkssäkerhetskopiering bra datasäkerhet.

Data Mining

Data Mining kombinerar statistik, AI och Machine Learning för att hitta mönster och värdefull information i stora datamängder. Med Data Mining kan du antingen använda måluppsättningen eller förutsäga framtida resultat med hjälp av algoritmer inom Machine Learning. På så sätt omvandlas rådata till användbar information.

DCS

Distributed Control System. DCS är ett integrerat visualiserings- och reglersystem inom process- och läkemedlseindustrin. Det används i komplexa styrprocesser, såsom en enskild anläggning eller en fabrik. Systemet fungerar “on the egde”, och består av flera sammankopplade reglersystem.

Digital tvilling

En digital tvilling är en digital kopia av en fysisk produkt eller process. Med hjälp av sensorer kan fysiska egenskaper återges i digital form. Den digitala tvillingen kan ge information som kan hjälpa till att optimera produkten eller processen. Digitala tvillingar kan också användas som prototyper för att spara kostnader.

Edge Computing

Egde Computing, oftast kallad Edge, är en öppen IT-arkitektur som innebär att system, utrustning eller mjukvara körs nära datakällan. Här bearbetas data av själva enheten, en lokal dator eller server istället för att överföras till ett datacenter. Syftet med att köra system “on the egde” är förbättrad svarstid.

ERP

Enterprise Resource Planning. ERP är en programvara för ledning och administration av ett företag, såsom produktion, lager och ekonomi. ERP är inte en enskild produkt, utan en integration mellan företagets system. ERP-system innehåller realtidsdata, en gemensam databas och ett enhetligt användargränssnitt.

DataOps

DataOps kommer från ordet Data Operations, och är ett nytt tillvägagångssätt för dataanalys. Istället för en-till-en-integrationer hanterar DataOps hundratals maskiner med tusentals datapunkter via en uppsättning standardmodeller. Data från olika källor eller system kan sammanställas, kontextualiseras och förberedas “on the edge”.

Data Scientist

Data Scientists samlar in stora datamängder och utvecklar modeller för att analysera, bearbeta och modellera data. Resultaten tolkas sedan för att skapa handlingsplaner för företag och verksamheter. När de arbetar med Big Data kommer de flesta företag att behöva Data Scientists.

HMI

Human Machine Interface. HMI är det visuella gränssnittet mellan maskiner och människor. Termen används främst för grafiska användargränssnitt, i form av mjukvara som låter operatören styra och hantera industriella processer. Idag är HMI designat för operatören, med avsikten att ge omedelbar överblick och snabba åtgärder.

IIoT

Industrial Internet of Things. IIoT är den industriella versionen av IoT, och handlar om hur sensorer, system och utrustningar kan kopplas ihop med hjälp av industriella applikationer. Denna lösning möjliggör datainsamling, utbyte och analys som kan användas för att optimera produktionen.

IoT

Internet of Things. IoT avser olika objekt som är utrustade med elektronik, mjukvara, sensorer, ställdon och/eller nätverk som gör att objekten kan ansluta till varandra och utbyta data. I industriella sammanhang använder vi termen IIoT (Industriell Internet of Things).

Industri 4.0

Industri 4.0 är en pågående process som beskriver den fjärde industriella revolutionen: Traditionell produktion och industriella metoder automatiseras med smart teknik. Industry 4.0 involverar sammankoppling av system, enheter och människor som ger bättre dataåtkomst för att lösa utmaningar.

I/O

Inputs/Outputs. I/O är termen för kommunikation mellan ett informationsbehandlingssystem (till exempel en dator eller en PLC) och ett annat system eller människa. Indata är de data som systemet tar emot och utdata är den data som systemet vidarebefordrar.

IPC

Industri-PC. En IPC är en dator speciellt anpassad för industriellt bruk. IPC:n kan köra kraftfulla applikationer som hanterar stora mängder data i tuffa industriella miljöer, som innebär vibrationer, hög värme, kyla etc, utan att ge avkall på prestanda och livslängd.

IT

Information Technology, IT, eller informationsteknologi, innebär användning av datorer, nätverk och andra fysiska enheter för att hämta, skapa, bearbeta, säkra, lagra och utbyta alla former av elektronisk data. Ett IT-system är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Klient/Server

Klient/Server är en IT-arkitektur som kännetecknas av att olika mjukvarukomponenter kommunicerar via ett protokoll där den ena komponenten begär tjänster från den andra. Lösningen är särskilt vanlig när program kommunicerar via ett datornätverk.

KPI

Key Performance Indicators. KPI:er, eller nyckeltal, betecknar en serie mätningar som används för att kartlägga resultatet för hela verksamheten eller specifika produkter och processer. Programvara för datainsamling och analys kan ge dig insikter i form av nyckeltal.

LEAN

Lean avser en produktionsmetod som går ut på att identifiera och minimera fel, samtidigt som produktiviteten optimeras. Resultatet är produkter av bättre kvalitet, snabbare produktionstid, minskad resursanvändning och lägre produktionskostnader.

LIMS

Laboratory Information Management Systems. LIMS är en programvara som används i laboratorier för att administrera och spåra prover, instrument och andra laboratoriefunktioner. Data kan extraheras, analyseras och lagras i elektroniska laboratorieböcker.

Machine Learning

Machine Learning, en gren inom AI, är en metod för dataanalys som automatiserar konstruktionen av analytiska modeller. Intelligenta system byggda av Machine Learning-algoritmer kan lära av historiska data, identifiera mönster och fatta beslut med minimal mänsklig inblandning.

MES

Manufacturing Execution Systems. MES är en samling lösningar som spårar och dokumenterar hela produktionsprocessen i realtid. Lösningarna drivs av insikt och intelligens från dataintegration, IIoT, Machine Learning och analys, och möjliggör “Lean” produktion. Målet är en heltäckande styrning av hela verksamheten.

Modbus

Modbus är ett datakommunikationsprotokoll som ofta används för att koppla ihop SCADA-system med PLC:er eller RTU:er. Kommunikationen är klient/serverbaserad. Modbus har blivit ett standardkommunikationsprotokoll för att ansluta industriella elektroniska enheter.

MTBF

Mean Time Between Failures. MTBF är den antagna tiden mellan fel i ett system under normal drift, även kallad genomsnittlig livslängd. MTBF kan användas för att jämföra olika system, men måste förstås som ett medelvärde, inte en kvantitativ identitet. Termen används om reparerbara system.

MTTR

Mean Time to Repair. MTTR är en genomsnittlig tidsmätning användas vid underhåll och reparation av komponenter eller enheter. Definitionen av MTTR är från det att felet uppstod tills maskinen är i drift, eller från det att reparationen påbörjades tills produktionen är i gång igen.

MQTT

MQ Telemetry Transport. MQTT är ett öppet nätverksprotokoll för kommunikation mellan maskiner, såväl som maskiner och moln. Protokollet är enkelt och kör vanligtvis TPC/IP, med klienter som kräver minimala resurser. MQTTs skalbarhet gör protokollet särskilt lämpligt för anslutning till IoT- och IIoT-enheter.

OEE

Overall Equipment Effectiveness. OEE, eller övergripande utrustningseffektivitet, är ett nyckeltal som talar om hur väl din maskin, linje eller hela verksamheten används. OEE är indelat i tre kategorier: Tillgänglighet, Prestanda och Kvalitet. Dessa kartlägger olika delar av produktionen, och ger en helhetsbild av produktionseffektiviteten.

ODBC

Open Database Connectivity. ODBC erbjuder ett standardkoppling för anslutning av relationsdatabaser oberoende av operativsystem.

OPC

Open Platform Communication. OPC är en säker kommunikationsplattform för datautbyte. Plattformen gör det möjligt att ansluta, styra, övervaka och styra olika enheter via en enda källa. OPC är plattformsoberoende och säkerställer flödet av information mellan system från olika leverantörer.

OPC DA/A&E/HDA/DX

OPC Data Access, Alarm & Events, Historical Data Access, Data Exchange. OPC DA / A&E / HDA / DX är de klassiska OPC-standarderna, baserade på Microsofts teknologi. Var och en av standarderna har olika funktioner, och i vissa fall kan en OPC-server ha flera av standarderna implementerade.

OPC UA

OPC Unified Architecture. OPC UA är den senaste OPC-standarden, och den vi oftast använder idag. OPC UA är plattformsoberoende och kan köras på Apple, Windows och Linux. Nätverkskommunikation är lätt. OPC UA används främst för att kommunicera med olika industrisystem som PLC och DCS.

OT

Operational Technology. OT är hård- och mjukvara som övervakar, hanterar och styr industriell utrustning, processer och händelser. Termen visar skillnaderna mellan IT- och industriella system. Exempel på OT är SCADA-system, PLC:er och DCS:er.

PAC

Programmable Automatic Controllers. Ett PAC-system har funktioner som liknar PLC-baserade styrenheter och gör det möjligt att tillhandahålla mer komplexa instruktioner för automationsutrustning. Ofta kommer PAC som en mindre enhet, liknande en PLC. PAC kan övervaka, hantera och styra produktionen «on the egde».

PID Controller

Proportional Integral Derivative Controller. En PID-regulator används i industriella styrtillämpningar för att reglera elektriska och mekaniska apparater såsom motorer, pumpar, värme- och kylelement, ventiler och fläktar. En digital PID-regulator läser av sensorsignaler och meddelar användaren om eventuella avvikelser.

PLC

Programmable Logic Controller. En PLC kan styra maskiner, system och processer. PLC:er levereras ofta som små, robusta enheter, designade för att hantera industriella miljöer. PLC:er kan kommunicera med andra PLC:er, extern I/O och HMI.

Redundans

Redundans innebär dubblering av kritiska komponenter i ett system för att öka driftsäkerheten. Om en komponent eller funktion slutar fungera har du en tillgänglig backup. I/O-moduler, styrenheter, sensorer, ställdon och industriella nätverk kan vara redundanta.

REST

Representational State Transfer. Representativ statsöverföring. REST är en dataarkitektur som används för att leverera data på ett strukturerat sätt mellan system över internet. I applikationer som använder REST kan komponenter hanteras och uppdateras under drift utan att det påverkar systemet som helhet.

RTU

Remote Terminal Unit. RTU är en mikroprocessorstyrd elektronisk enhet som kopplar samman objekt i den fysiska världen till ett distribuerat styr- eller SCADA-system för övervakning och styrning. En RTU har en processor, minne och lagring, och kan användas som en intelligent styrenhet eller som huvudstyrenhet för andra enheter.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition. SCADA är en term för system som samlar in, styr och övervakar data, även kallat automation eller styrsystem. SCADA används ofta för att övervaka stora system, såsom hela fabriker eller anläggningar. De flesta fabriker och anläggningar har någon form av SCADA-system.

SNMP

Simple Network Management Protocol. SNMP är ett standardprotokoll som används på IP-nätverk för att hantera och övervaka datorer och nätverksutrustning. Med en uppsättning standarder samlar SNMP in data från hårdvara och mjukvara, organiserar data och hjälper till att upptäcka och analysera nätverksfel.

SOAP

Simple Object Access Protocol. SOAP är ett protokoll för utbyte av strukturerad information vid implementering av webbtjänster i datornätverk. SOAP använder XML som meddelandeformat för att kommunicera och förlitar sig på informationslagerprotokoll som HTTP.

Store & Forward

Store & Forward beskriver en teknik där data eller information kan buffras lokalt vid ett nätverksavbrott och sedan skickas till sin slutdestinationen när nätverkförbindelsen är återställd. Store & Forward förhindrar dataförlust på grund av trasiga länkar, driftstopp eller andra problem.

SPC

Statistic Process Control. Statistisk processkontroll är en metod som använder statistiska verktyg för att förutsäga om en process (till exempel en produktionsprocess) är under kontroll. På så sätt kan problem förutses och åtgärder vidtas innan felen leder till avvikelser.

SQL

Structured Query Language. SQL är ett språk som används för att kommunicera med databaser. Det är utformad för att hantera data i ett relationsdatabashanteringssystem och är särskilt användbart för att hantera strukturerad data. Många av dagens databassystem erbjuder SQL som gränssnitt.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Transmission Control Protocol / Internet Protocol. TPC/IP, även känd som Internet Protocol Suite, är en grupp kommunikationsprotokoll som används på Internet och i liknande datornätverk. Protokollen tillhandahåller end-to-end datakommunikation som specificerar hur data ska paketeras, adresseras, sändas, dirigeras och tas emot.

Tunneling

Tunneling är ett kommunikationsprotokoll som gör det möjligt att skicka data från ett nätverk till ett annat. Detta innebär att privat nätverkskommunikation kan skickas över ett offentligt nätverk (som internet) genom en process som kallas inkapsling.

Tjock klient

En tjock klient är en form av klient-server-arkitektur. Tjocka klienter installeras och körs lokalt på din dator utan internetuppkoppling.

Tunn klient

En tunn klient är en form av klient-server-arkitektur. Tunna klienter kör resurser lagrade på en central server istället för en lokal dator. I en multiklientmiljö kan hantering, uppgradering och underhåll av tunna klienter vara betydligt mer effektivt och kostnadseffektivt.

XML

Extensible Markup Language. XML är ett kodspråk som liknar HTML, men utan fördefinierade taggar. Istället definierar du dina egna koder speciellt utformade för dina behov. XML-formatet är standardiserat och kan delas mellan system eller plattformar, lokalt och över Internet.

Fler insights